Prologue-Gymnopedies-

Author: Yoso Machi, Karashima Yuuta, Sekine Miyuu, Murai, Miyazaki Natsujikei, Mikami Yuuri
Artist: Yoso Machi, Karashima Yuuta, Sekine Miyuu, Murai, Miyazaki Natsujikei, Mikami Yuuri
Synopsis: